Nadleśnictwo Olkusz, osadnictwo

Przegląd leśnych zabytków, pamiątek historycznych i miejsc związanych z przeszłością zaczynamy od Nadleśnictwa Olkusz, obejmującego swoim zasięgiem lasy środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, położone w większości na terenie powiatu olkuskiego (woj. małopolskie) oraz częściowo w powiecie zawierciańskim (woj. śląskie)1. Na mapie oraz w katalogu umieściliśmy na początek blisko 30 miejsc związanych z osadnictwem, które rozwijało się na tym terenie od zamierzchłej prehistorii aż do czasów współczesnych. Są tutaj między innymi stanowiska archeologiczne z okresu paleolitu, leśne osady służbowe o rodowodzie sięgającym często pierwszej połowy XIX wieku oraz nieistniejące już miejscowości, zamieszkane niekiedy przez ludzi jeszcze w drugiej połowie wieku XX (na fotografii – fragment schodów będący jedyną pozostałością po dawnej osadzie służbowej w Sienicznie).

Wśród miejsc związanych z najstarszym osadnictwem wyróżnia się Jaskinia na Biśniku w Dolinie Wodącej, która po serii odkryć naukowych z przełomu XX i XXI wieku uważana jest za najcenniejsze stanowisko archeologiczne z epoki paleolitu na terenie Polski i jedno z cenniejszych tego rodzaju stanowisk w Europie2. Ślady osadnictwa paleolitycznego odnalezione zostały także na leżących nieopodal Skałach Zegarowych – w Jaskini Zegar oraz w Schronisku nad Jaskinią Zegar3. Warto w tym miejscu dodać, że znaczna ilość potencjalnie cennego materiału archeologicznego przepadła bezpowrotnie w XIX i na początku XX wieku, kiedy namuliska jaskiń były eksploatowane, a następnie wykorzystywane jako nawóz w rolnictwie. Tylko w niektórych przypadkach udało się przy okazji takiej eksploatacji zabezpieczyć i przebadać naukowo część materiału tak, jak miało to miejsce w Jaskini Gorenickiej, gdzie w wydobytym namulisku odnalezione zostały liczne kości ludzkie i zwierzęce oraz fragmenty ceramiki i narzędzi4.

Strzegowa, Jaskinia na Biśniku w Dolinie Wodącej
Strzegowa, otwór wejściowy Jaskini Jasnej w Skałach Zegarowych

Miejscami związanymi w sposób szczególny z przeszłością lasów są osady służbowe. Najstarsze z nich z nich występują na mapach z pierwszej połowy XIX wieku, przede wszystkim na nieocenionej Mapie Kwatermistrzostwa, która z dużą precyzją prezentuje lokalizację gajówek i leśniczówek znajdujących się między innymi w lasach majątku Pilica oraz Klucze5. Z tamtego czasu pochodzą też wyrywkowe wzmianki o rezydujących w takich osadach pracownikach administracji leśnej. Dzięki tym źródłom dowiadujemy się między innymi, że w Rabsztynie w 1834 roku leśnym, czyli zwierzchnikiem straży, jednostki organizacyjnej leśnictwa, był August Ueberschaer, któremu podlegał strażnik Józef Filipowski. Dziesięć lat później obowiązki leśnego pełnił tam Ignacy Kulczycki, a strażnikiem był Marcin Żukowski6.

Fot. 4. Dawna osada służbowa w Rabsztynie
Rabsztyn, dawna osada służbowa

Przed wybuchem drugiej wojny światowej większość lasów dzisiejszego Nadleśnictwa Olkusz znajdowała się w rękach prywatnych. Na północy były to przede wszystkim lasy majątku pilickiego rodziny Arkuszewskich, podzielone na pięć tak zwanych obchodów, z których każdy posiadał własną osadę służbową (Czarny Las, Gulzów, Smoleń, Strzegowa i Ruska). Swoje osady miały także lasy majątku Udórz i Poręba Dzierżna. W należącym do rodzin Mauve i Dietlów majątku Klucze osady służbowe znajdowały się między innymi w pobliżu kopalni limonitu i pirytu pod Rudnicą oraz pomiędzy Jaroszowcem i Golczowicami (osada Gliny). Odrębną administrację posiadały też położone w południowej części dzisiejszego Nadleśnictwa lasy miejskie Olkusza, lasy Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego Saturn z Czeladzi, Towarzystwa Franko-Sosnowieckiego i oczywiście lasy międzywojennego Nadleśnictwa Olkusz7.

Biskupice, fragmenty fundamentu nieistniejącej osady służbowej Gulzów

W czasie drugiej wojny światowej niektóre osady służbowe dzięki swojej specyficznej lokalizacji służyły jako kryjówki oraz bazy zaopatrzenia dla partyzantów. W lipcu 1944 roku w należącej do majątku udorskiego gajówce Wymysłów (lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie) leczył rany plutonowy Eugeniusz Schielberg pseud. Dietrich, żołnierz oddziału AK Parasol, postrzelony przez Niemców koło Poręby Dzierżnej w czasie odwrotu z Krakowa po nieudanym zamachu na SS-Obergruppenführera Wilhelma Koppe8. Także w roku 1944 przy gajówce Psiarskie koło Złożeńca przez kilka miesięcy istniał doskonale zorganizowany i świetnie zamaskowany obóz oddziału AK Surowiec por. Gerarda Woźnicy pseud. Hardy9.

Fot. 5. Polana Psiarskie, wiata turystyczna na miejscu nieistniejącej osady służbowej
Złożeniec, wiata turystyczna na miejscu nieistniejącej osady służbowej Psiarskie

Po zakończeniu drugiej wojny światowej większość lasów będących dotąd własnością prywatną lub miejską została znacjonalizowana i przejęta przez Nadleśnictwo Olkusz i Nadleśnictwo Żarnowiec. Razem z lasami przejęte zostały wszystkie nieruchomości związane z gospodarką leśną. Proces ten trwał od kwietnia do listopada 1945 roku i w przypadku każdego przejęcia kończył się spisaniem odpowiedniego protokołu. Przechowywane w prywatnym archiwum kopie tych protokołów udostępnił na potrzeby projektu Kultura w lesie wieloletni pracownik Nadleśnictwa Olkusz, pan Mieczysław Jarosz. Wymienione dokumenty oprócz informacji na temat ówczesnej kondycji lasów zawierają także opisy przejmowanych nieruchomości, w tym osad służbowych wraz z wykazami obsady personalnej według stanu na rok 1945. Wszystkie te informacje zostały wykorzystane w opisie poszczególnych obiektów umieszczonych na naszej stronie.

Sierbowice, zrujnowana studnia przy nieistniejącej osadzie służbowej

 Po 1945 roku losy dawnych osad służbowych potoczyły się różnie. Tylko nieliczne przetrwały do naszych czasów i pełnią dalej swoje funkcje jako siedziby leśnictw (Gorenice). Niektóre zostały przejęte w użytkowanie przez koła łowieckie (Olewin, Rabsztyn), inne znalazły się w rękach prywatnych (Witeradów, Złożeniec Czarny Las, Bukowno-Podlesie, Żurada). Wiele gajówek i leśniczówek zostało opuszczonych i rozebranych, a o ich istnieniu świadczą dziś jedynie niewyraźne ślady ziemne i zarysy fundamentów (Sieniczno, Ruska i Psiarskie koło Złożeńca, Wymysłów koło Udorza, Rudnica i Gliny koło Jaroszowca i inne).

Jaroszowiec, miejsce (po lewej stronie drogi) po nieistniejącej osadzie służbowej Gliny

Na opisywanym obszarze znajdują się także pozostałości po trzech nieistniejących już miejscowościach. Każda z nich przestała istnieć z innego powodu. Leśna osada na Ćwięku koło Żurady była podobno zamieszkana jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku, po czym jej mieszkańcy przeprowadzili się do Płok10. Położona w Lasach Błędowskich osada Biała w czasie drugiej wojny światowej padła ofiarą niemieckiej pacyfikacji w odwecie za pomoc, jakiej mieszkańcy udzielili partyzantom11. Leżąca na południe od Bolesławia miejscowość Stary Ujków, wieś z rodowodem sięgającym XVI wieku, została opuszczona w drugiej połowie XX wieku na skutek szkód górniczych zagrażających budynkom i ludziom12. Na miejscu każdej z tych osad można jeszcze odnaleźć ślady ludzkiego bytowania – ruiny i fundamenty domów, zarysy ziemne budynków gospodarczych, zapadnięte piwnice, nieużywane studnie, fragmenty zdziczałych sadów i przydrożne krzyże. Zapraszamy do poznawania tych miejsc!

Fot. 8. Ruiny jednego z domostw w opuszczonej osadzie Stary Ujków
Bolesław, ruiny jednego z domostw w opuszczonej osadzie Stary Ujków

Przypisy:

1 Opracowanie obejmuje lasy wszystkich rodzajów własności położone w tzw. zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

2 Jaskinia Biśnik, 2014, artykuł online na stronie Zakładu Starszej i Środkowej Epoki Kamienia Instytutu Archeologii, Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, http://paleolit.archeologia.umk.pl/index.php/Bi%C5%9Bnik, dost. 6.09.2016. Tam także plany jaskini i fotografie z wykopalisk.

3 O odkryciach w Jaskini Zegar i w Schronisku nad Jaskinią Zegar patrz m.in.: Jaskinia Zegar na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego Jaskinie Polski, http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/2636, dost. 8.09.2016. Schronisko nad Jaskinią Zegar, artykuł online na stronie Zakładu Starszej i Środkowej Epoki Kamienia Instytutu Archeologii, Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, http://paleolit.archeologia.umk.pl/index.php/Schronisko_nad_Jaskini%C4%85_Zegar, dost. 8.09.2016.

4 Jaskinia Gorenicka na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego Jaskinie Polski, http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/10874, dost. 31.08.2016.

5 Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (tzw. Mapa Kwatermistrzostwa) 1:126 000, 1839-1843 (I wyd.), wersja online na stronie projektu Mapster, http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=KWATERMISTRZ.

6 Rocznik Administracyi lesnej rządowej Królestwa Polskiego, lata 1828-1849, wersja online na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, http://www.wbc.poznan.pl/publication/315505, dost. 1.03.2016.

7 Informacje o ogólnej strukturze własności lasów na terenie dzisiejszego Nadleśnictwa Olkusz na podstawie kopii protokołów przejęcia majątków leśnych z roku 1945, udostępnionych przez pana Mieczysława Jarosza.

8 Patrz m.in.: Piotr Stachiewicz, Akcja Koppe. Wydawnictwo MON, Warszawa 1975. Rafał Jaworski, Ubezpieczali odskok „Parasola”, w: Ilcusiana, nr 6, 2012.

9 Opis obozu leśnego oddziału Hardego – patrz m.in.: Krzysztof Miszczyk, Partyzanci od Hardego. Kronika działań Oddziału Partyzanckiego „Surowiec” na ziemi olkuskiej i na Podhalu, Agencja Promocji OK, Olkusz 2001, s. 23, 29.

10 Internetowe Forum Jurajskie, wątek Las Olkusz-Bukowno Góry Kozłowa i Persywkowa, http://www.forumjurajskie.pl/viewtopic.php?f=15&t=3375&start=60, dost. 21.09.2016.

11 O pacyfikacji osady Biała patrz m.in.: Olgerd Dziechciarz, Jacek Sypień, Pamięć śladów, śladami pamięci – miejsca pamięci narodowej na ziemi olkuskiej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkusz, Olkusz 2015, s. 178. Józef Liszka, Miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Bolesław, w: Bolesławskie Zeszyty Historyczne, 1998, nr 7, s. 14; tenże, Pacyfikacja Białej, w: Bolesławskie Zeszyty Historyczne, 1997, nr 4, s. 24

12 O Starym Ujkowie patrz m.in.: Olgerd Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej, Tom II, cz. 2, Gminy Bolesław, Bukowno, Sławków. Agencja PRomocji OK, Olkusz 2001, s. 83-85. Aneta Kluczewska, Ujków Starywieś, której nie ma, artykuł online na stronie Wiadomości24.pl, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/ujkow_stary_wies_ktorej_nie_ma_77270.html, dost. 13.09.2016.